Finał

Mar. 22nd, 2011 12:45 am
[personal profile] galianoir
To nie będzie wielki wpis o całym sezonie, a tylko o finale.

Nie jestem zaskoczona śmiercią Billa. A może jestem trochę zawiedziona. Bo to było łatwe rozwiązanie. Nie musieli sobie poradzić z statutory rape, nie musieli nam pokazać, ja rozwinął się kościół Billa, czy ten tłum to było jednorazowe wydarzenie. Nie musieli sobie też poradzić z wierzeniami Barb, rozwiażać sytuacji między nią a Billem. Bardzo mnie zawiodło, że Barb nie ochrzciła się. Bill przekazał jej pristhood, ale umierał, potrzebował pocieszenia w wierze. To było bardzo łatwe rozwiązanie, obchodzące wszystkie problemy.

Nie powiem, wzruszyłam się na końcu, kiedy okazało się, że żony nadal są razem, a Barb jest kapłanką. Ale mam świadomość, ze to jest sielankowy obrazek, bajeczka. Niewiele nam pokazali. Bo ja wspominałam Bill umierał i naprawdę w prosty sposób można by podważyć to przekazanie pristhood. I naprawdę nie wierzę, że Nikki by się z tym tak proso pogodziła.

Finał mi się podobał, ale jestem zawiedziona, bo po 5 sezonach poruszania różnych ciężkich tematów poszli na łatwiznę.

PS. Ma ktoś ikonki z Carą Lynn?
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

galianoir

April 2011

S M T W T F S
     12
34 567 8 9
10 1112 13 141516
17181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 01:35 pm
Powered by Dreamwidth Studios