[personal profile] galianoir
Wiecie co, jeśli teraz, kiedy nie mamy żadnych zajęć na studiach, przez dwa tygodnie nie jestem w stanie ustalić daty spotkania która pasowałaby 5 osobom, to co będzie, jak wszyscy zaczniemy pracować?

Z rzeczy bardziej pomyślnych: skończyłam drugi rozdział. Czy jest ktoś, kto ma w weekend chwilę czasu, żeby pośmiać się z moich literówek? Rozdział jest o podstawowych założeniach feminizmu prawniczego, ale myślę, że można to czytać bez najmniejszej znajomości prawa.

I zaczynam nie lubić mojego promotora. Byłam dziś na uczelni, spotkałam się z nim. Oczywiście nie miał uwag do pierwszego rozdziału (he, he), ale zapytałam tez, czy dotarł do niego mail z pierwszym rozdziałem. Stwierdził, że tak. A ja mu jak wół w OBU mailach napisałam, ze prosze o potwierdzenie otrzymana wiadomości (żeby wiedzieć, czy sama muszę to cholerstwo drukować). w jednym poinformowałam także, że zamierzam przyjść na najbliższe seminarium. I przyszłam na nie. Na drzwiach była karteczka, że seminarium przeniesione na inny dzień. Na prawdę tak ciężko napisać 2 linijki?
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

galianoir

April 2011

S M T W T F S
     12
34 567 8 9
10 1112 13 141516
17181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 01:35 pm
Powered by Dreamwidth Studios