[personal profile] galianoir

 

Niech ktoś mi powie, ze Isobel zabiła się, bo była tak zacompelowana. Z resztą nieważne. DLACZEGO ją zabili? Wkurzała mnie jej dwuznaczność, ale z drugiej strony ciekawiła (chociaż bałam się, ze pójda w złym kierunku, no cóż, poszli).

Ogólnie to oni wszyscy za często zmieniają strony. Chociaż w sumie każdy cały czas gra do swojej bramki. W każdym razie gubię się XD.

Niech nie zrobią z Johna dobrego tatusia, proszę.

I CZEMU JENNA NADAL NIE WIE?

 

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

galianoir

April 2011

S M T W T F S
     12
34 567 8 9
10 1112 13 141516
17181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 01:36 pm
Powered by Dreamwidth Studios