[personal profile] galianoir
Meme wzięte od [livejournal.com profile] magdalith Tak na rozruszanie śpiącego otatnio lj'a.

Postaram się pisać coś codziennie (a przynajmniej w te dni, kiedy nie będzie innych notek), ale może być ciężko, bo generalnie nie słucham muzyki/nie oglądam YT. Trudno, najwyżej wyciągnę moje stare pamiętniki.

Musze zamieścić kategorie notek, żeby mieć ściągę.

1. Zdarzenie dnia.
2. Cytat dnia.
3. (Moja) myśl dnia.
4. Śniło mi się dzisiaj.
5. Zdjęcie dnia.
6. Dźwięki oraz obrazy ruchome (YT)
7. inne?


Do krytyki politycznej przyjechali Norwegowie z feministycznego radia w Oslo. Chcieli się spotkać z lokalnymi działaczkami feministycznymi. Zadzwoniono do mnie XD. No rozmawiałam z nimi rzez dwie godziny. Jedne z Norwegów chyba chciał mnie poderwać. Jutro mam jeszcze dać wywiad dla radia. Będę sławna!
Niestety podczas rozmowy objawiły się braki w płynności angielskiego (bo nawet nie w wiedzy, na spokojnie potrafiłabym powiedzieć wszystko, co chciałam). Na prawdę odnoszę wrażenie że bardziej rozumiem prawniczy angielski niż potoczny, bo jak rozmawiałam z prof. Marcus (prawniczka feministyczna) to nie miałam takich problemów. Ale rozmaiłyśmy głównie o prawie.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

galianoir

April 2011

S M T W T F S
     12
34 567 8 9
10 1112 13 141516
17181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 01:32 pm
Powered by Dreamwidth Studios